ugg boots clearancecheap ugg bootsugg boots on saleuggs for cheapcheap uggsugg boots cheapugg boots clearanceCustom NFL Jerseyugg boots cheapcheap uggscheap ugg bootsugg boots on saleuggs for cheap

cheap ugg bootsugg tassel 5835 bootsugg metallic tall 5812 bootsugg classic short 5251 bootsugg classic short 5281 bootsugg classic short 5800 bootsugg classic short sparkles 3161 bootsugg classic tall 5815 bootsugg fox fur 5685 bootsugg jimmy choo 5838 bootsugg classic paisley 5831 bootsugg classic mini 5854 bootsugg bailey button 5803 bootscheap uggs for kidsugg bailey button 5991 bootsugg bailey button fancy 5809 bootsugg bailey button triplet 1873 bootsugg classic short 5825 bootsugg classic fancy 5998 bootscheap uggs for men ugg classic mini 5854 boots cheap uggs for women

cheap uggsugg bailey button miniugg classic short sparklesugg classic cardyugg nightfallugg classic miniugg roxyugg sheepskin cuffugg slippersugg classic tallugg bailey buttonugg bailey buttoncheap uggs for menugg bailey button tripletugg classic shortcheap uggs for kidsugg neumelugg fox fur shortugg classic shortcheap uggs for womenugg bailey button tripletugg classic shortugg classic tall

ugg boots cheapugg sheepskin cuffugg bailey button tripletugg accessoryugg bailey button miniugg gloveugg classic cardyugg boots for menugg earmuffugg classic shortugg classic miniugg classic shortugg classic talluggs for womenugg fox furugg bailey buttonugg ballet flatsugg boots for kidsugg sandalsugg bailey buttonugg sneakersugg bailey button tripletcasualsugg classic shortugg classic tall

Limun i mandarina, osvježavajući ukras Ispis E-mail
Li­mun, na­ran­ča, man­da­ri­na i grejp ni­su sa­mo omi­lje­no vo­će ne­go i atra­kti­vna sta­bal­ca. Vrijednost agruma te­me­lji se na sjaj­nim zim­ze­le­nim li­sto­vi­ma, bi­je­lim cvje­to­vi­ma ja­kog i opoj­nog mi­ri­sa kao i os­vje­ža­va­ju­ćim plo­do­vi­ma.

Po­ri­je­klom su iz ju­go­i­sto­čne Azi­je, a već sto­lje­ći­ma se uzga­ja­ju na Me­di­te­ra­nu kao vo­ćar­ska kul­tu­ra ili ukra­sna sta­bal­ca. Ka­ko su ja­ko osje­tlji­vi na hla­dno­ću i oštre vje­tro­ve, u kon­ti­nen­tal­nim kra­je­vi­ma mo­gu se uzga­ja­ti sa­mo kao lon­ča­ni­ce. Ne­kad je uzgoj agru­ma u kon­ti­nen­tal­nim po­dru­čji­ma bio pri­vi­le­gij bo­ga­tih, ko­ji su ih uzga­ja­li u zim­skim vr­to­vi­ma tzv. oran­že­ri­ja­ma. Da­nas su agru­mi do­stu­pni svi­ma pa su sto­ga čest ukras naših bal­ko­na i te­ra­sa.

Naj­bo­lje uspi­je­va­ju na sun­ča­nim i to­plim mje­sti­ma zašti­će­nim od vje­tra i pro­pu­ha. Pri nji­ho­vu za­li­je­va­nju va­lja bi­ti opre­zan jer ne po­dno­se sta­ja­ću vo­du. Sto­ga tre­ba pri­pa­zi­ti da se u po­dlošci­ma ne za­dr­ža­va vo­da te da su dre­na­žni otvo­ri pro­ho­dni. Za­li­je­va­mo ih umje­re­no, tj. pu­sti­mo da se ze­mlja osuši izme­đu dva za­li­je­va­nja. Ti­je­kom lje­tnih vru­ći­na za­li­je­va­mo ih češće.

Od tra­vnja do ko­lo­vo­za agru­me tre­ba gno­ji­ti je­dnom tje­dno, najbolje specijalnim gnojivom za agrume. Ako je bilj­ka ne­i­shra­nje­na, nje­zi­no je lišće žu­te bo­je. U ruj­nu pre­ki­da­mo s gno­je­njem i sma­nju­je­mo in­ten­zi­tet za­li­je­va­nja. Pri­je pr­vog mra­za agru­me smješta­mo u za­tvo­re­ne pro­sto­re. Pre­zi­mlju­ju u svi­je­tlim pro­sto­ri­ja­ma bez izra­vnog sun­ca i na tem­pe­ra­tu­ra­ma izme­đu tri i 15 Cel­zi­je­vih stu­pnje­va.

Zi­mi se za­li­je­va­ju ma­nje. Pri­tom tre­ba vo­di­ti ra­ču­na da ko­ri­je­nje ne bu­de vla­žno ka­ko ne bi istru­nu­lo, a gra­ne i lišće se po­sušili. Ka­da u pro­lje­će pro­đe opa­snost od mra­za, agru­mi se izno­se na otvo­re­no. U ožuj­ku ih pre­sa­đu­je­mo u ra­hlu i pro­pu­snu ze­mlju, mla­de bilj­ke sva­kih go­di­nu ili dvi­je, a sta­ri­je na­kon tri do če­ti­ri go­di­ne.

Bu­du­ći da agru­me u po­su­da­ma uzga­ja­mo više kao ukras, nji­ho­va je re­zi­dba va­žna iz estet­skih ra­zlo­ga. Ona se sa­sto­ji u obli­ko­va­nju ku­gla­ste krošnje i pro­rje­đi­va­nja. Krošnje se pro­rje­đu­ju sva­ke go­di­ne pot­kraj zi­me, pri­je po­če­tka ve­ge­ta­ci­je. Re­žu se gra­ne ko­je ra­stu pre­ma unu­trašnjo­sti krošnje i pre­du­ga­čke gra­ne.

Ako je stablo zimi odba­ci­lo lišće jer je bi­lo u pro­sto­ru s ne­do­volj­no svje­tlo­sti, tre­ba pri­kra­ti­ti i te ogo­lje­le gra­ne ko­je će po­če­tkom pro­lje­ća po­no­vno po­tje­ra­ti i ra­zgra­na­ti se. Ti­je­kom ve­ge­ta­ci­je re­zi­dba se mo­že oba­vlja­ti kod vr­sta buj­nog ra­sta, pri­mje­ri­ce li­mu­na.

Najlakši za uzgoj u posudama je limun (Citrus li­mon). Cva­te ci­je­le go­di­ne i stva­ra plo­do­ve pa je nje­go­vo sta­blo vr­lo li­je­po kad se isto­do­bno na nje­mu na­la­ze bi­je­li cvje­to­vi, ma­li ze­le­ni plo­do­vi i ve­li­ki žu­ti li­mu­ni. Li­me­ta (Citrus li­met­ta) je atra­kti­vna bilj­ka, ma­nja od li­mu­na, aro­ma­ti­čnih i sla­tka­stih plo­do­va, a cva­te ti­je­kom pro­lje­ća i lje­ta. Na­ran­ča (Citrus si­nen­sis) do­bro po­dno­si i ni­že tem­pe­ra­tu­re, a man­da­ri­nu (Citrus re­ti­cu­la­ta) ne tre­ba re­do­vi­to ore­zi­va­ti jer ima pri­ro­dno gu­stu i skla­dnu krošnju. Za uzgoj u po­su­di ide­a­lan je kum­kvat (Fortunella), agrum ma­njeg i kom­pak­tnog ra­sta ko­ji se ka­sno na je­sen i po­če­tkom zi­me oki­ti broj­nim ma­lim plo­do­vi­ma na­ran­ča­ste bo­je, koji se je­du za­je­dno s ko­rom.


Agrume u proljeće treba orezati, ljeti dohranjivati, a ujesen spremiti u svijetlu prostoriju, na temperaturu od 3 do 15 Celzijevih stupnjeva
 
« Prethodna   Sljedeća »
 
Andragog
CROSTONE.hr
 
 
Prijava

Zaboravili ste šifru?Edgar tarot
 
 
Marketing
© 2009 VRT.com.hr - SVE za vaš vrt | Web Development by Zarko Maltar