ugg boots clearancecheap ugg bootsugg boots on saleuggs for cheapcheap uggsugg boots cheapugg boots clearanceCustom NFL Jerseyugg boots cheapcheap uggscheap ugg bootsugg boots on saleuggs for cheap

cheap ugg bootsugg tassel 5835 bootsugg metallic tall 5812 bootsugg classic short 5251 bootsugg classic short 5281 bootsugg classic short 5800 bootsugg classic short sparkles 3161 bootsugg classic tall 5815 bootsugg fox fur 5685 bootsugg jimmy choo 5838 bootsugg classic paisley 5831 bootsugg classic mini 5854 bootsugg bailey button 5803 bootscheap uggs for kidsugg bailey button 5991 bootsugg bailey button fancy 5809 bootsugg bailey button triplet 1873 bootsugg classic short 5825 bootsugg classic fancy 5998 bootscheap uggs for men ugg classic mini 5854 boots cheap uggs for women

cheap uggsugg bailey button miniugg classic short sparklesugg classic cardyugg nightfallugg classic miniugg roxyugg sheepskin cuffugg slippersugg classic tallugg bailey buttonugg bailey buttoncheap uggs for menugg bailey button tripletugg classic shortcheap uggs for kidsugg neumelugg fox fur shortugg classic shortcheap uggs for womenugg bailey button tripletugg classic shortugg classic tall

ugg boots cheapugg sheepskin cuffugg bailey button tripletugg accessoryugg bailey button miniugg gloveugg classic cardyugg boots for menugg earmuffugg classic shortugg classic miniugg classic shortugg classic talluggs for womenugg fox furugg bailey buttonugg ballet flatsugg boots for kidsugg sandalsugg bailey buttonugg sneakersugg bailey button tripletcasualsugg classic shortugg classic tall

Vitke listopadne dame Ispis E-mail
trave-listopadne.jpgTra­ve su za­ni­mlji­ve zbog obli­ka svo­jih li­sto­va, ko­ji su obi­čno du­gi i uski i u kon­tra­stu su s okru­gla­stim i du­gu­lja­stim li­sto­vi­ma ve­ći­ne osta­lih bi­lja­ka u vr­tu. I bo­ja im je vr­lo in­te­re­san­tna. Osim svih to­no­va ze­le­ne bo­je mo­gu bi­ti pla­vi, cr­ve­ni, sme­đi, ze­le­no­žu­ti, ze­le­no­pla­vi i šare­ni. Cvje­to­vi smješte­ni u cva­tu, do­da­tni su ukras prem­da ni­su ži­vih bo­ja. Tra­ve se oprašuju vje­trom pa ne­ma po­tre­be pri­vla­či­ti ku­kce atra­kti­vnim cvje­to­vi­ma. Oni va­ri­ra­ju po obli­ku, bo­ji, na­či­nu i vre­me­nu cva­tnje.

Sadnja  u proljeće


Ia­ko su do­sta to­le­ran­tne pre­ma vr­sti tla, bo­lje će ra­sti i ljepše izgle­da­ti ako je ono pri­pre­mlje­no pri­je sa­dnje. Naj­bo­lje je obra­di­ti i pri­hra­ni­ti or­gan­skim gno­ji­vi­ma u je­sen, a sa­dnju bi­lja­ka oba­vi­ti u pro­lje­će, pri­je ne­go kre­ne ve­ge­ta­ci­ja, te ih pr­ve se­zo­ne do­bro za­li­je­va­ti, da bi se uspješno uko­ri­je­ni­le. Kad se je­dnom uko­ri­je­ne i pri­la­go­de rast će i bez po­se­bne nje­ge, ia­ko im u slu­ča­ju ja­če suše tre­ba osi­gu­ra­ti vo­du. Za­hti­je­va­ju mno­go sun­ca, ne sa­mo zbog uspješnog ra­sta već i zbog bo­je ko­ja ta­da do­la­zi do izra­ža­ja. Tlo oko tra­ve mo­že se oko­pa­ti i ti­me uništi­ti ko­rov, ali se mo­že i mal­či­ra­ti.

 

Osnovne vrste

Sva­ke go­di­ne po­tre­bno je uklo­ni­ti su­he li­sto­ve i cvje­to­ve da bi osi­gu­ra­li rast no­vih. Nad­ze­mni di­je­lo­vi se re­žu 10-15 cm iznad površine tla u ve­lja­či ili ožuj­ku. Ne tre­ba ih re­za­ti pri­je zi­me jer sta­ri li­sto­vi šti­te bilj­ku od ni­skih tem­pe­ra­tu­ra. To je po­tre­bno uči­ni­ti jer će u pro­lje­će bilj­ka br­že po­tje­ra­ti.

Pri­mje­na tra­va je višestru­ka. Ni­že tra­ve mo­že­te sa­di­ti na ru­bo­ve gre­di­ca, a mo­gu pred­sta­vlja­ti gra­ni­cu ko­ja će odva­ja­ti gre­di­cu s ra­zli­či­tim cvje­tnim vr­sta­ma. Vi­so­ke sa­di­te iza ni­žih, a li­je­po će izgle­da­ti i sa­mo­stal­no po­sa­đe­ne.

Raz­mno­ža­va­ju se di­je­lje­njem bu­se­no­va, ia­ko se ne­ke la­ko raz­mno­ža­va­ju i sje­tvom. Naj­bo­lje vri­je­me di­je­lje­nja bi­lja­ka je pro­lje­će.

Od vr­sta va­lja iz­dvo­ji­ti: Cor­ta­de­ria sel­lo­a­na (pampas tra­va) koja mo­že na­ra­sti i više od dva me­tra. Bo­ja joj se kre­će od ze­le­no­sre­br­ne do ma­sli­na­sto ze­le­ne. Cvje­to­vi su si­tni i či­ne atra­kti­vne sre­br­ne me­tli­ce u ka­sno lje­to. Carex ela­ta, pak, pri­pa­da po­ro­di­ci šaševa. Li­sto­vi su uski, svje­tlo­ze­le­ne ili zla­tno žu­te bo­je. Cvje­to­vi su si­tni sku­plje­ni i cva­tu sme­đe bo­je. Po­go­dna je za sa­dnju uz je­ze­ra. Mic­hant­hus si­nen­sis ze­bri­nus je naj­ra­spo­stra­nje­ni­ja tra­va, uskih li­sto­va ze­le­ne bo­je sa žu­tim po­pre­čnim pru­ga­ma. Ide­al­na je za sa­dnju u po­za­di­ni gre­di­ca. Kako dekorirati biljkama pitajte na adresama MBM (Dolenice bb, Zagreb, Škurinjska c.1, Rijeka, Put Orišca 11, Split, Staklenici Turanj-Zgon, Sv. Filip Jakov).

  Jutarnji.hr
 
« Prethodna   Sljedeća »
 
Andragog
CROSTONE.hr
 
 
Prijava

Zaboravili ste šifru?Edgar tarot
 
 
Marketing
© 2009 VRT.com.hr - SVE za vaš vrt | Web Development by Zarko Maltar